Privacy statement

Privacy statement PermitPower

Wij nemen uw privacy serieus en leggen daarom graag in onderstaand privacy statement uit hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij van u verzamelen.

Doel verwerking persoonsgegevens
Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, verwerkt PermitPower.nl van u
persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die noodzakelijk zijn voor het aanbieden van onze diensten, en die u zelf aan ons verstrekt.


Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.


Grondslag van de verwerking
Het gebruik van deze persoonsgegevens moeten wij baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op basis van dit artikel is het onder meer toegestaan om persoonsgegevens te verwerken voor het uitvoeren van een overeenkomst (artikel 6, eerste lid, onder b). Ook verwerken wij uw gegevens wanneer wij hiertoe wettelijk zijn verplicht (artikel 6, eerste lid, onder c).


Uitwisseling van gegevens
PermitPower.nl verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien mogelijk worden deze gegevens door ons geanonimiseerd. Met bedrijven die in onze opdracht uw gegevens verwerken, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. PermitPower blijft daarbij altijd verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Beveiliging persoonsgegevens
PermitPower zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich
heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Cookiestatement
Om onze website goed te laten werken, gebruiken wij technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek
aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw  voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij
hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking, of zo lang als op grond van de Archiefwet is vereist.

Privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG). Als u wilt weten welke persoonsgegevens PermitPower van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Wij behandelen uw verzoek in beginsel binnen een maand.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG). Dit is het recht op rectificatie.

U kunt, in een aantal gevallen, aan PermitPower vragen om uw gegevens te wissen (artikel 17 AVG). Dit is het recht op vergetelheid. U kunt een beroep doen op het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens) als PermitPower uw gegevens verwerkt omdat u daarvoor toestemming heeft gegeven of om een overeenkomst met u uit te voeren (artikel 20, eerste lid onder a, AVG).

Let op: dit geldt alleen voor gegevens die digitaal door ons worden verwerkt, dus niet voor papieren bestanden.

U kunt PermitPower vragen om het verwerken van uw gegevens te beperken (artikel 18
AVG). Dit is het recht op beperking van de verwerking.


U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door PermitPower.
Dit is het recht van bezwaar.

Een verzoek doen
Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens
kunt u sturen naar:

Vergunningenkompas BV
M. Zijderveld
De Bukakkers 20
Kantoor 1.19
7811 KZ Emmen
info@vergunningenkompas.nl


Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons